Quản lý Thạc sĩ các hoạt động thể dục thể thao

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The University of Perugia was founded in 1308. In that year, Pope Clement V issued a bull entitledSuper specula, which granted theStudiumof the city the authority to engage in higher education.

The University of Perugia was founded in 1308. In that year, Pope Clement V issued a bull entitledSuper specula, which granted theStudiumof the city the authority to engage in higher education. Đọc ít hơn
Perugia
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.